МОЗ ініціює дострокові шкільні канікули

Дер­жавна ко­мі­сія з пи­тань тех­но­ген­но-еко­ло­гіч­ної без­пе­ки та над­зви­чай­них си­ту­ацій 12 жов­тня під­три­ма­ла про­по­зи­цію Мі­ніс­терс­тва охо­ро­ни здо­ров’я ре­ко­мен­ду­ва­ти МОН звер­ну­ти­ся в ус­та­нов­ле­но­му по­ряд­ку до об­ласних та Ки­ївсь­кої місь­кої дер­жадмі­ніс­тра­цій з про­по­зи­ці­єю пе­ре­не­сен­ня осін­ніх ка­ні­кул в зак­ла­дах ос­ві­ти на 18 жов­тня 2021 ро­ку. Про це й­деться на сай­ті МОЗ.

— Си­ту­ація з зах­во­рю­ва­ніс­тю на ко­ро­на­ві­рус­ну хво­ро­бу по­гір­шу­єть­ся, зок­ре­ма, кож­но­го дня у со­тень ді­тей ви­яв­ля­ють COVID-19, а ти­ся­чі уч­нів ра­зом із вчи­те­ля­ми від­прав­ля­ють на ізо­ля­цію че­рез ви­яв­ле­ні ви­пад­ки COVID-19. Дос­тро­ко­вий по­ча­ток ка­ні­кул для шко­ля­рів доз­во­лить впли­ну­ти на по­ши­рен­ня ко­ро­на­ві­рус­ної хво­ро­би шля­хом змен­шення ак­тивнос­ті гро­ма­дян та кіль­кос­ті не обов’яз­ко­вих со­ці­аль­них кон­тактів, — по­яс­нив мі­ністр охо­ро­ни здо­ров’я Вік­тор Ляш­ко.

Мі­ністр на­га­дав, що ос­ві­тя­ни вклю­че­ні до Пе­ре­лі­ку про­фе­сій, пред­став­ни­ки яких ма­ють бу­ти обов’яз­ко­во вак­ци­но­ва­ні для пов­но­цін­ної ро­бо­ти. Як­що до лис­то­па­да спів­ро­біт­ни­ки сфе­ри ос­ві­ти не ма­ти­муть щеп­лення про­ти COVID-19, то бу­дуть від­сто­ро­не­ні від ро­бо­ти на пе­рі­од ка­ран­ти­ну без збе­ре­жен­ня за­ро­біт­ної пла­ти.

— Вак­ци­на­ція для ос­ві­тян є мож­ли­віс­тю не ли­ше про­дов­жу­ва­ти пра­цю­ва­ти та на­да­ва­ти якіс­ні знан­ня уч­ням. У пер­шу чер­гу йдеть­ся про за­хист сво­го жит­тя та здо­ров’я, без­пе­ку ді­тей, — на­го­ло­сив Мі­ністр.

Вар­то заз­на­чи­ти, що Мі­ніс­терс­тво охо­ро­ни здо­ров’я Ук­ра­їни сво­їм на­ка­зом від 04.10.2021 № 2153, за­ре­єс­тро­ва­ним в Мін’юс­ті 07.10.2021 за № 1306/36928, зат­верди­ло пе­ре­лік ор­га­ні­за­цій, пред­став­ни­ки яких під­ля­га­ють обов’яз­ко­вій вак­ци­на­ції про­ти COVID-19.

Схожі публікації
15.11.2022

Темою цього відео стало дослідження як війна змінює життя людей та їх самих, як особистості. Чи важко кидати все та тікати від російської окупації? Що відчуваєш в цей момент? Скільки […]

06.11.2022

Вісім місяців триває війна, яка руйнує нашу країну, руйнує наше майбутнє, руйнує наші життя… Чи, може, не всіх? Чи, може, знайома з сусідньої вулиці, не являючи собою нічого особливого, нормально […]

06.11.2022

Вже 3 листопада Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2023 рік у другому читанні. За ним розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму з 1 січня становитиме 6700 грн та […]

02.08.2022

11 жовтня 2021 року Міністерство оборони видало наказ №313, який зобов’язує деяких жінок стати на військовий облік. Йдеться про жінок із професіями, що споріднені з 14 військово-обліковими спеціальностями. Вони зобов’язані стати […]

28.07.2022

Військовослужбовець термінової служби НГУ 16 липня з ПЗРК збив крилату ракету, а 17 липня літак окупантів Су-25. Усього на його рахунку 7 уражених цілей росії – 6 літаків і 1 […]

28.07.2022

1 липня Верховна Рада України ухвалила закон щодо особливостей судового провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи в умовах воєнного чи надзвичайного стану та на тимчасово окупованих […]

27.07.2022

Начальник Марківського відділу УСБУ в Луганській області перебував напідпитку в місці тимчасової дислокації в Кам’янському разом із дружиною та попався місцевим поліцейським. Як розповіли на фейсбук-сторінці Police Control Ukraine, коли патрульні вирішили […]

27.07.2022

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти, які спрямовані на зміну оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України. Йдеться про законопроєкти №7448, №7466, та №7468, які передбачають внесення […]

15.06.2022

КЛЯТА ВІЙНА ЗАБИРАЄ НАЙКРАЩИХ… 10 червня Пологівщину, як і всю країну, сколихнула трагічна звістка – загинув наш Герой, капітан Олексій Чубашев, відомий військовий журналіст, воїн, автор програми “Рекрут UA”. Таку сумну […]

13.04.2022

За словами одного з експертів, на травневі свята ми будемо смажити шашлики. Відомі астрологи й екстрасенси випитують у планет про плани політиків і майбутнє України. Багато з них твердо впевнені […]

08.04.2022

Додаток “Дія” під час війни кілька разів змінював перелік послуг та опцій. З’явилися нові функції, але водночас й перестали працювати деякі старі, через зупинку діяльності певних відомств та організацій. Та […]

07.04.2022

☝️Нагадуємо, де можна нас читати новини від ПІК ❇️ САЙТ: https://p-i-k.zp.ua/ ❇️ Вайбер: ♦️ ПІК-новини: https://invite.viber.com/?g2=AQABBqLmrkcVkElnJPkau8CdsFM7vg6zOjjYTWCeaUDvl1D48tRLkQNUIHawiKvx ♦️ ПІК-Запоріжжя: https://invite.viber.com/?g2=AQBlFCKu13V1f05EGIlIkfCqOLkk23Qnw1HIkphoQ5vYam9%2FnH6fmGzdb6pnUOH3 ♦️ ПІК-Мелітополь: https://invite.viber.com/?g2=AQBKhbd6VfUgs05D9%2FTG%2Fr6rIWnxtBOI3CK33wKLkbHscumIC4aNZatSfFgPAhz5 ❇️ Фейсбук: ♦️ ПІК-новини: сторінка https://www.facebook.com/PIKnoviniZP ♦️ Група […]