МОЗ ініціює дострокові шкільні канікули

Опубліковано в 13:10 В Україні, Важливі, Новини    963

Дер­жавна ко­мі­сія з пи­тань тех­но­ген­но-еко­ло­гіч­ної без­пе­ки та над­зви­чай­них си­ту­ацій 12 жов­тня під­три­ма­ла про­по­зи­цію Мі­ніс­терс­тва охо­ро­ни здо­ров’я ре­ко­мен­ду­ва­ти МОН звер­ну­ти­ся в ус­та­нов­ле­но­му по­ряд­ку до об­ласних та Ки­ївсь­кої місь­кої дер­жадмі­ніс­тра­цій з про­по­зи­ці­єю пе­ре­не­сен­ня осін­ніх ка­ні­кул в зак­ла­дах ос­ві­ти на 18 жов­тня 2021 ро­ку. Про це й­деться на сай­ті МОЗ.

— Си­ту­ація з зах­во­рю­ва­ніс­тю на ко­ро­на­ві­рус­ну хво­ро­бу по­гір­шу­єть­ся, зок­ре­ма, кож­но­го дня у со­тень ді­тей ви­яв­ля­ють COVID-19, а ти­ся­чі уч­нів ра­зом із вчи­те­ля­ми від­прав­ля­ють на ізо­ля­цію че­рез ви­яв­ле­ні ви­пад­ки COVID-19. Дос­тро­ко­вий по­ча­ток ка­ні­кул для шко­ля­рів доз­во­лить впли­ну­ти на по­ши­рен­ня ко­ро­на­ві­рус­ної хво­ро­би шля­хом змен­шення ак­тивнос­ті гро­ма­дян та кіль­кос­ті не обов’яз­ко­вих со­ці­аль­них кон­тактів, — по­яс­нив мі­ністр охо­ро­ни здо­ров’я Вік­тор Ляш­ко.

Мі­ністр на­га­дав, що ос­ві­тя­ни вклю­че­ні до Пе­ре­лі­ку про­фе­сій, пред­став­ни­ки яких ма­ють бу­ти обов’яз­ко­во вак­ци­но­ва­ні для пов­но­цін­ної ро­бо­ти. Як­що до лис­то­па­да спів­ро­біт­ни­ки сфе­ри ос­ві­ти не ма­ти­муть щеп­лення про­ти COVID-19, то бу­дуть від­сто­ро­не­ні від ро­бо­ти на пе­рі­од ка­ран­ти­ну без збе­ре­жен­ня за­ро­біт­ної пла­ти.

— Вак­ци­на­ція для ос­ві­тян є мож­ли­віс­тю не ли­ше про­дов­жу­ва­ти пра­цю­ва­ти та на­да­ва­ти якіс­ні знан­ня уч­ням. У пер­шу чер­гу йдеть­ся про за­хист сво­го жит­тя та здо­ров’я, без­пе­ку ді­тей, — на­го­ло­сив Мі­ністр.

Вар­то заз­на­чи­ти, що Мі­ніс­терс­тво охо­ро­ни здо­ров’я Ук­ра­їни сво­їм на­ка­зом від 04.10.2021 № 2153, за­ре­єс­тро­ва­ним в Мін’юс­ті 07.10.2021 за № 1306/36928, зат­верди­ло пе­ре­лік ор­га­ні­за­цій, пред­став­ни­ки яких під­ля­га­ють обов’яз­ко­вій вак­ци­на­ції про­ти COVID-19.

Залишити відповідь